Αναζήτηση 
Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 ..:: αρχική ::..   Είσοδος

      

 

στόχοι  

   

Η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής    λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, εντοπίζοντας   φαινόμενα:

 • Διαφθοράς
 • Κακοδιοίκησης
 • Αδιαφανών διαδικασιών
 • Αναποτελεσματικότητας
 • Χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών

 

 

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α ‘133), ο οποίος στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Η ΕΑΔ έχει αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (ΓΕΔΔ, ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΕΜΕ) και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΑΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aead.gr

ελεγχόμενες υπηρεσίες 

 
 • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές ή περιφερειακές).
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
 • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού.
 • Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
 • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Δημόσιες Επιχειρήσεις.  europa.eu

 
 
 

 

Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. / Γραφείο πληροφορικής 

**   Όροι Χρήσης  Privacy Statement